fri hjemlevering i Oslo over 1000.-
Til kassen
Totalt: 0,-

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
Til kassen
Totalt 0,-
fri hjemlevering i Oslo over 1000.- | rask levering hele landet | besøk galleriet på Grünerløkka

SALGSBETINGELSER

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning
 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
utfylles med relevante lovbestemmelser.
 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettgalleriet (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettgalleriet, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.
 

2. Partene

Selger:
Galleriet formidler kunstverk i opphavsmannens navn. Kunstner er eier av verket fram til det er solgt, og evt reklamasjon på kunstverket er opphavsmannens ansvar. Galleriet bistår i disse tilfeller etter avtale med kunstner, slik at du kan ta kontakt rett med galleriet om det skulle være noe.

Firmanavn galleriet: Purenkel v/ Conzepteriet Line Marsdal
Kontaktadresse: Grünersgate 3, 0552 Oslo
E-post: shop@purenkel.no
Telefonnummer: +47 92154007
Organisasjonsnummer: 993071986 mva
Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 

3. Priser

Prisene i nettgalleriet inkluderer merverdiavgift i de tilfeller det gjelder,
og 
lovpålagt kunstavgift på 5% på kunst over kr 2000 i de tilfeller det gjelder.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
selges uten tillegg av merverdiavgift.1)
Galleriet formidler kunstverk i opphavsmannens navn.
Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): - Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.
 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er godkjent av galleriet.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettgalleriet eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 

5. Ordrebekreftelse

Når galleriet har mottatt kjøperens bestilling, skal galleriet uten ugrunnet opphold bekrefte
kunstformidlingen ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, kunstverk, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med galleriet så snart som mulig.
 

6. Betaling

Galleriet kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra galleriet til
kjøperen. I tillegg kan galleriet kreve betaling for kunstformidling på bestillingstidspunkt for malerier og keramikk som blir fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner eller som vil få et personlig preg.

Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4
1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren
(kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir
belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
3
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5
Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.
Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved
utlevering av varen ved postoppkrav.6
 

7. Levering m.v.

Levering av kunstverket fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
som er angitt i bestillingsløsningen i nettgalleriet, eller som det er gjort annen avtale om.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal galleriet levere varen til
kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal galleriet sørge
for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på
egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med
mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Ved bestilling og kjøp av kunstverk hvor det i informasjonen om verket står at det må hentes i galleriet og ikke kan sendes, må det hentes i galleriet i Grünersgate 3, 0552 Oslo. 

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når kunstverket er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.
 

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av kunstverket etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til galleriet selv om det ikke er noen
mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøper må betale porto/frakt ved retur.
Kjøperen må gi galleriet melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
angrerettsskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått
informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til galleri om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøperen vil returnere kunstverket til galleriet.
4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens
hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår
utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april
1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast
utsalgssted (angrerettloven).
4
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til galleriet innen 14 dager fra kjøper har mottatt varen.      
Galleriet er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
galleriet mottar kunstverket eller henteseddel eller kunstverket er stilt til selgerens rådighet. Galleriet kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøperen skal betale alle kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til galleriet i samme stand og mengde som den var i da
kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til galleriet i originalemballasjen hvis
dette er mulig.
Galleriet kan kreve inntil kr. 2500,- i vederlag pr vare av malerier eller keramikk som er 
tilvirket etter spesifikasjoner fra kjøper eller som har fått et personlig preg. 
Påmelding / kjøp av deltakelse på workshop refunderes ikke. 
 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar kunstverket, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om det er i samsvar med bestillingen, om det har blitt skadet under transporten eller om
det ellers har mangler.
Hvis kunstverket ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
galleriet ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.
 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved kunstverket, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den, gi galleriet melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert. Galleriet bistår kjøper i reklamasjonen ved å formidle kontakt med kunstner eller å kontakte kunstner på vegne av kjøper. Kunstner er opphavsmann og har ansvar ved evt reklamasjoner.
Dersom kunstverket er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
Meldingen til galleriet eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).
 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom galleriet ikke leverer kunstverket eller leverer det for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra galleriet.
Oppfyllelse: Dersom galleriet ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra galleriet. Kjøperen
kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som galleriet ikke
kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
5
galleriet at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at galleriet
oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med galleriet dersom forsinkelsen er vesentlig
eller hvis galleriet ikke leverer kunstverket innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, med mindre galleriet har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
av forsinkelsen fra galleriets side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til galleriet ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.
 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
galleriet retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Galleriet kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader.
Galleriet skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Galleriet kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan galleriet tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til galleriet ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av galleriet.
 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på galleriets side, kan galleriet i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Galleriet kan også etter
6
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan galleriet fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan galleriet heve avtalen. Galleriet kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.
Galleriet kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som galleriet har fastsatt. Galleriet kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
betale.
Erstatning: Galleriet kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan galleriet kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan galleriet belaste kjøper med et gebyr på kr 45,- + frakt
tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen
til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11
 

15. Garanti

Garanti som gis av galleriet eller opphavsmannen av kunstverket, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 12 og 13.
 

16. Personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Purenkel.no v/ Conzepteriet Line Marsdal, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.

Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd.

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

 

Behandlingsansvarlig:
Conzepteriet Line Marsdal
Postadr: Grünersgate 3, 0552 Oslo 

 

 

E-post personvernombud: shop@purenkel.no
Telefon: +47 92154007 

 

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på www.purenkel.no, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.
 

 

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vår ehandelsplattform er levert av Mystore.no AS og data lagres i deres skytjenester hos Amazon Cloud Services(AWS) sitt datasenter i Irland.

 

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres
 

Vipps:

Om en betaler med Vipps i nettgalleriet (eller det fysiske galleriet eller på annet midlertidig salgspunkt vi er) vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

 

Klarna:

Om en betaler med Klarna i nettgalleriet vil personlig informasjon som e-post, navn, adresse, personnummer deles med Klarna for kreditt.

 

Mailchimp:

Mailchimp benyttes for e-postmarkedsføring eller utsendelse av nyhetsbrev. Navn og e-post kan deles med Mailchimp.

 

Google Analytics:

Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

 

Fiken AS:

Fiken er vårt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk Navn/adresse/ordrer/faktura.

 

iZettle:

Vi bruker iZettle som kasseløsning i vår fysiske butikk. Informasjon relatert til ditt kjøp lagres hos iZettle, som e-post eller mobil ved kvittering.
Etter kjøp kan det komme en forespørsel til deg fra oss via iZettle om vi kan legge deg til vår mailingliste. Den krever bekreftelse fra din side, uten dette blir du ikke lagt til. 

 

Bring, Posten, Nimber, Post Nord:

Vi sender pakker med disse og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

 

Kunstner / opphavsmann vi formidler kunstverket for:
Et kunstformidlingsbilag med kjøpers navn vil bli gitt kunstner.

 

 

 

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

 

Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det vil si at du har meldt deg på nyhetsbrevet via websiden vår, akseptert en forespørsel via iZettle eller gitt e-post adressen din ved besøk i galleriet i anledning formålet. Det er når som helst mulig å melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslinken nederst i e-postene vi sender ut via Mailchimp.

 

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til shop@purenkel.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

 

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

 

Informasjon om bruk av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.

Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.

Når du besøker våre tjenester, setter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.

 

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester

Bruk av våre butikkløsninger

Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere.
 

Bruk av Klarna Checkout

Når våre butikkløsninger benyttes sammen med Klarna Checkout settes det informasjonskapsler fra Klarna. Mer informasjon på https://www.klarna.com/no/cookies/.
 

Google Analytics

Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.

 

Google Adwords og Google Shopping

Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

 

Facebook Pixel

Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

 

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

 

13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

 

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke
oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Produktet du valgte er lagt i handlekurven